Skip to content

Sīkāk par Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūru/Latvijas autortiesību aģentūru (AKKA/LAA)

AKKA/LAA ir autoru nodibināta bezpeļņas organizācija, kas likuma ietvaros pārvalda autoru mantiskās tiesības. Tas nozīmē, ka autors, nododot AKKA/LAA pārvaldīt savas mantiskās tiesības, dod ekskluzīvas tiesības AKKA/LAA licencēt savu noteiktu darbu izmantošanu noteiktos veidos un iekasēt par to autoratlīdzību.

Ar AKKA/LAA līgumu var slēgt jebkurš autors, kurš pagājušo gadu vai šo gadu ir publicējis vai izziņojis vismaz vienu savu darbu, kas ir publiski vai mehāniski izveidots. Šādus noteikumus ir pieņēmusi un apstiprinājusi AKKA/LAA valde, lai novērstu tos gadījumus, kad cilvēki, radījuši kādu darbu, vēlas šo darbu “piereģistrēt” aģentūrā, tādējādi, pēc viņu pārliecības, nodrošinoties pret iespējamo autortiesību zādzību, lai gan viņu darbi patiesībā nekādi netiek izmantoti un nekāda zādzība nav iespējama. AKKA/LAA nav iespējas administrēt šādus nelietotus darbus – licencēt, lai izmantotu un iekasēt autoratlīdzību), t.i., veikt savu pamatuzdevumu.

AKKA/LAA pamatuzdevums nav autoru darbu reģistrācija (ko neprasa ne Bernes konvencija, ne arī Autortiesību likums, bet gan darbu licencēšana izmantošanai un autoratlīdzības iekasēšana, sadalīšana un izmaksāšana autoriem.

AKKA/LAA administrē autora mantiskās tiesības saskaņā ar pilnvarojuma līgumu, kur autors sniedz aģentūrai izņēmuma tiesības īstenot savu radošo literāro, muzikālo, vizuālo u. c. darbu licencēšanu, lai to veiksmīgi publicētu, iznomātu, tulkotu, publiski izmantotu jebkādā veidā, aranžētu u.c. Tas nozīmē, ka organizācija rīkojas saskaņā ar autoru un tā interesēs kā oficiāls autora pārstāvis. Organizācija izdodot licences izmantot autora darbus nolūkiem, kas ir komerciāli vai nekomerciāli, vienlaikus par to iegūstot atlīdzību par labu autoram. Autoram ir visas tiesības izvēlēties, kurus no darbu veidiem un kuros izmantojuma veidos nodot AKKA/LAA, kurus – paturēt pašam savā rīcībā.

AKKA/LAA autoru tiesības ārzemēs tiek aizsargātas saskaņā ar Bernes konvenciju un katras valsts likumdošanu. Savukārt autoru tiesības ārzemēs aizstāv autoru organizācijas, kurām ir noslēgti attiecīgie līgumi ar AKKA/LAA. Tas nozīmē, ka ārzemēs AKKA/LAA autori tiek aizsargāti tieši tādā pašā veidā kā šīs valsts autori un AKKA/LAA autoru tiesības realizē šī ārvalstu autortiesību organizācija, ar kuru AKKA/LAA atrodas līgumattiecībās. Visās Bernes konvencijas dalībvalstīs autoru aizsardzība tiek veikta ar vienādiem paņēmieniem uz vienādas juridiskās bāzes pamata, kas izslēdz citu valstu autoru tiesību diskrimināciju.

Tas nedarbojas tikai vienpusēji, jo arī Latvijā ārzemju autori tiek aizsargāti tieši tāpat kā AKKA/LAA autori, pamatojoties uz līgumiem starp AKKA/LAA un ārzemju organizācijām.

Autoram, slēdzot līgumu ar AKKA/LAA, nav jāmaksā, turklāt arī visas konsultācijas pārstāvētajiem autoriem organizācija sniedz bez maksas. Dažās valstīs, slēdzot līgumu ar autortiesību organizāciju, autoram jāsamaksā noteikta summa, kas sedz izdevumus par nodrukātajiem līgumiem, darbu reģistrācijas kartītēm, informatīvo materiālu, kā arī par darbinieka patērēto darbu un laiku, sniedzot paskaidrojumus un noformējot līgumu. Šāda prakse tiek piemērota tādēļ, ka būtībā tiek izmantoti organizācijas līdzekļi, kurus nodrošinājuši citi autori, kuru darbi jau tiek izmantoti, un par kuru izmantošanu iekasēta autoratlīdzība, no kuras, savukārt, organizācija ieturējusi summu, kas segusi tās darba izmaksas. Tādēļ ikvienam autoram, par kura darbu izmantošanu un autoratlīdzības lielumu sākotnēji nav nekādas skaidrības un garantijas, pašam no sava maka jāsedz izmaksas, kas organizācijai radušās līguma slēgšanas gadījumā.

Par citiem jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām, raksta arī interneta portāls GetEuro.